• Технологии
  • Публикувана на
  • Прочетена 3786 пъти

Енергийни технологии

Въведение

За правилното разбиране на материала е необходимо да се запознаем с терминологията, приета в Асоциация Плазма България. Тази терминология се отнася за процеси, технологии, названия и концепции, свързани с енергетиката. Тя може да бъде различна от приетите на други места терминологии и обяснения. Това е нужно за правилната комуникация между членовете на АПБ и за правилното осъществяване на плановете и задачите независимо от това, дали на друго място терминологията се разбира по друг начин.

Под свободна енергия следва да се разбира енергията на немонополизирани енергийни ресурси (вятър, вода, слънчева енергия, магнитно-гравитационни полета, ефирна енергия и др.), достъпна за използване от всеки човек.

Под безплатна енергия следва да се разбира енергията, произведена от техническо устройство, използващо свободна енергия.

Под класически електрогенератор следва да се разбира електрогенератор, който произвежда електроенергия от монополизирани енергийни ресурси (т.н. фосилни горива — газ, бензин, дизелово гориво и др.).

Под електрогенератор за безплатна енергия следва да се разбира електрогенератор, който произвежда електроенергия от немонополизирани енергийни ресурси.

Закон за енергията при класическите електрогенератори

Според класическата формула за енергията Е(изх) = Е(вх) – Е(згб), изходящата енергия Е(изх) е равна на входящата Е(вх) минус загубите Е(згб). По тази формула изходящата енергия винаги ще бъде по-малка от входящата: Е(изх) Е(вх).

електрогенераторите не могат да  Класически са тези електрогенератори, при които не се използва електричество, като източник за производството му. Причината за това е природен закон, при който генераторът винаги разходва енергия за да работи. Тези загуби възникват от триенето на въртящите се механизми, от топлината, отделяна при неговата работа и от други фактори, които сега няма да разглеждаме. По този закон, ако за въртенето на един електрогенератор използваме електромотор с мощност 10 кВт, изходната мощност на генератора ще бъде винаги по-малка от тази, с която захранваме електромотора. Независимо от това какви хитри методи използваме за работата му, от 10-те кВт ще се използва енергия и за работата на генератора и за работата на електромотора, който го върти. В крайна сметка генераторът ще произведе енергия, по-малка от 10 кВт. Този природен закон се изразява със следната формула:

Е(изх) = Е(зах) – Е(згб)

Изходящата енергия на генератора Е(изх) е равна на захранващата енергия Е(зах), която черпи за да работи, минус загубите на енергия Е(згб) по време на работата му. Затова изходящата енергия на класически електрогенератор, които използва електричество, като източник за производството му, винаги ще бъде по-малка от захранващата:  Е(изх) < Е(зах).

По тази причина при класическите електрогенератори електричеството не се използва, като източник за производството му. Използват се фосилни горива (бензин, дизелово гориво, газ и др.).

Закон за свободната енергия

Законът за свободната енергия е познат от далечни времена, но до днешно време се е скривал от хората за да могат монополистите на фосилни горива да печелят от продажбата им. Това е единствената причина този закон все още да го няма в учебниците по физика. А резултатът от укриването на закона са безбройни жертви от войни за петролни находища, бясна надпревара за завладяване на петролните пазари, тотално замърсяване на природата, повреда на озоновия слой, изключително важен за живота на земята и безброй болни от болести, предизвикани от замърсяването на околната среда, резултат на петролната индустрия и ползването на фосилни горива. Не можем да не споменем и оръжейната индустрия, необходима да поддържа цялото това зло, специално поддържано за масово обедняване на човечеството. Към казаното до тук трябва да прибавим и застоя на цивилизацията от неразвитието на транспорта - от как съществуваме все още се придвижваме с колесен транспорт и не познаваме друг въздушен транспорт освен самолета. Време е за издигане на масовото съзнание на по-високо ниво и за внедряването на нови технологии за свободна енергия.

Законът за свободната енергия се отнася до производството на енергия с използването на неизчерпаемата енергия на околната среда, като магнитно-гравитационните полета на земята и ефирното електричество. Производството на електроенергия се изразява със следната формула:

Е(изх) = Е(зах) – Е(заг) + Е(се)

Изходящата енергия на електрогенератора Е(изх) е равна на захранващата го енергия Е(зах), която черпи за да работи, минус загубите на енергия Е(заг) по време на работата му плюс добавената свободна енергия Е(се).

За разлика от класическите електрогенератори, генераторите за свободна енергия използват допълнителна технология за извличане на земната магнитно-гравитационна или ефирна енергия и превръщането й в електрическа. Към така получената допълнителна енергия се добавя и електрическата енергия, произвеждана от електрогенератора. Извлечената по този начин и превърната в стандартно електричество магнитно-гравитационна или ефирна енергия, се нарича Свободна енергия.


Технологии за свободна енергия, готови за използване

В енергетиката съществуват два вида технологии за свободна енергия - енергоспестяващи технологии и технологии за безплатна енергия. Енергоспестяващите технологии се използват за направа на устройства, които частично захранват консуматори със свободна енергия. Тези генератори се използват за производство на енергия с малка мощност и спадат към групата на енергоспестяващите устройства. Производството им е по-просто и по-евтино от генераторите за безплатна енергия. Дават по-малко свободна енергия от нужната за захранването на консуматорите, но значително снижават консумацията на енергия от енергийните доставчици (от 30% до над 80% в зависимост от устройството). Задоволяват нуждите на повечето енергийни потребители.

Върхът на технологиите за свободна енергия са генераторите за безплатна енергия. В същност названието безплатна енергия не трябва да се разбира буквално, защото те имат разходи за поддръжка и изискват периодична подмяна на износени механизми. Но ако се сравнят тези разходи със стойността на произведената енергия може да се каже, че произведената енергия е почти безплатна. Обикновено тези генератори се използват за производство на електроенергия с голяма мощност, като част от нея се използва за задвижването на генератора и поддръжката на неговия работен режим.

Към технологиите за свободна енергия спадат и тези за използване на водата, като гориво. С тях се произвеждат генератори, подобни на класическите, които за производството на електроенергия използват безплатна вода вместо скъпи фосилни горива. Спадат към групата на екологично чистите генератори, незамърсяващи околната среда.


Енергоспестяващи устройства

Съществуват много технологии за енергоспестяващи устройства. Една от най-качествените предлага от Фондация Кеш. С нея се създават устройствата Magravs Power. Името произлиза от названието Магнитно-Гравитационни полета и е запазена марка на Фондацията. Устройството представлява приставка за преобразуване магнитно-гравитационната енергия в електрическа. Предназначен е за свързване към стандартен електрогенератор, но може да се свързва и директно към електрическата мрежа (без генератор). Обединява своята енергия с енергията от генератора (електрическата мрежа), като отдава цялата своя енергия на консуматорите, а недостига попълва с енергия от генератора (мрежата). По този начин снижава разхода на фосилни горива за работа на генератора или платена енергия, ако черпи такава от електрическата мрежа. Приставката може да снижава ползването на електроенергия от енергийните доставчици до 80%. Единственият неин недостатък е време за постепенното достигане на максималната икономия, което трае няколко месеца. Това е свързано с технологията, която изисква период за самонастройка на приставката към мрежата с консуматори.

Асоциация Плазма България разполага с технологиите за направата на това устройство и се готви да започне експерименти по създаването на негов български прототип. Ефективността на технологията е доказана от наши и румънски специалисти. Провели сме експерименти със закупена фабрична приставка (която виждате на картинката) и сме доказали нейната ефективност. Ако желаете да се запознаете с резултатите от нашата работа, посетете раздела Материали по енергийни технологии. Ако желаете да изучавате технологията на приставката или да се научите сами да правите такива устройства, или да използвате технологиите за вашия бизнес, станете член на АПБ. Ако желаете да закупите приставката, потърсете официалния дистрибутор на Фондация Кеш за България


Устройства за безплатна енергия

Доскоро генераторите за безплатна енергия бяха мит. Не защото не съществуваха, а защото политиката за запазване на монопола над фосилните горива не позволяваше тези технологии да излязат на бял сват. Много специалисти, опитали се да популяризират технологии за безплатна енергия бяха избивани, лабораториите им разрушавани, а на други им бяха запушвани устите чрез заплахи за саморазправа, ако не прекратя работата си по тези технологии. Но всяка империя си има край. Времената се променят и днес все повече фирми започват да произвеждат генератори за безплатна енергия. Асоциация Плазма България работи за скорошното нареждане на България сред производителите на генератори за безплатна енергия.

Магнитен електрогенератор

Магнитният електрогенератор е устройство за безплатна енергия, което преобразува ефирната енергия в електрическа с помощта на магнитно поле. Подобен е на класическия електрогенератор, който за производство на електричество използва енергията на фосилни горива, но вместо енергията на горивата, използва енергията на ефира. С помощта на мощни магнити и бобини, генераторът провокира ефирната енергия (процес, подобен на наелектризирането). След това я улавя и я превръща в стандартен електрически ток. Така се получава електричество с много голяма мощност. Една част от полученото електричество се използва за захранване на електромотора, движещ генератора, а с другата се захранват консуматорите в електрическата мрежа. Генераторът има доста сложна настройка от която зависи неговата мощност. Но веднъж добре настроен, той може безупречно да служи дълги години.

Корейски магнитен генератор

Генераторът, който виждате на снимката е един от най-качествените генератори за безплатна енергия. Предлага се от корейската фирма Infinity Sav. Той е красив и елегантен с мощност 10 кВт – достатъчна мощност за безпроблемното захранване на едно голямо домакинство (например дом на два етажа). Единственият му недостатък е високата му цена - около 18 000 долара и строги лицензионни изисквания за притежаването му. Според технологиите с които разполага нашата асоциация за създаване на такъв генератор, реалната цена на корейския генератор е много по-ниска – не повече от няколко хиляди евро. Предполагаме, че причината за високата продажна цена е поради голямото търсене на пазара на генератори за безплатна енергия и в неговия перфектен дизайн.

Асоциация Плазма България разполага с технологиите за направата на магнитен генератор и се готви да започне експерименти по създаването на български прототип. Ефективността на притежаваната от нас технология е доказана от румънски специалисти, които вече имат създаден свой магнитен генератор. Те са наши партньори в разработването на технологии в областта на енергетиката и са готови да окажат помощ при създаването на българския прототип. Ако желаете да се запознаете с резултатите от нашата работа, посетете раздела Материали по енергийни технологии. Ако желаете да изучавате технологиите за създаване на магнитни генератори за безплатна енергия или да се научите сами да ги правите, или да използвате технологиите за вашия бизнес, станете член на АПБ.


Горивна клетка

Горивната клетка служи за превръщане на водорода и кислорода в електричество по химичен път, като в резултат на реакцията се отделя чиста топла вода. С успех се използва в електромобилите, ползващи водород за гориво. С тези клетки също може да бъде направен генератор за безплатна енергия с мощност няколко киловата. Принципа на работа на клетката е много прост. От едната страна на клетката се пуска водород, а от другата кислород (може и въздух вместо кислород). Двата газа се срещат в мембрана с два електрода (анод и катод), в която протича електрохимична реакция. В резултат на реакцията двата газа се свързват с ковалентна връзка и се получава чиста вода, като се отделя два вида енергия - топлинна и електрическа. Топлата вода се извежда през тръба, като температурата на водата достига до 80оС. Електрическата енергия се извежда с електродите във вид на постоянен ток. Мощността на електричеството достига до 100W вата на елемент. С колкото повече елементи е направена клетката, толкова по-голямо напрежение може да се изведе. Броят на елементите се подбира според нейното предназначение. Тази технология може да се използва за пълно задоволяване на домакинството с електроенергия и топла вода.

 

Клетката, която виждате на снимката се произвежда от френската фирма Pragma industries. Това е лабораторен модел за разработка на потребителски горивни клетки. Предлага се за лабораторни изследвания в три варианта с 3, 5 и 7 елемента, даващи общо напрежение от 2V до 6,5V/165A. Компания има успешни изпитания за използване на технологията в направа на електрически велосипеди и дронове с водородно гориво, електрозахранване на военна техника, лабораторно оборудване и др. 

Оксиводороден генератор

Получаването на водород и кислород се извършва с помощта на оксиводородни генератори по две технологии - за производство на оксиводород (смес от двата газа) и за разделно производство на водород и кислород. Технологиите за производство на оксиводород се отнасят до транспортните технологии и се описват в техния раздел. Затова сега ще разгледаме само технологията за разделно производство на двата газа.

Оксиводороден генератор с разделно производство на Н2 и О2

Генераторът за разделно производство на водород и кислород се състои от резервоар за вода, две разделени с мембрана камери за производство на двата газа (едната за водорода, а другата за кислорода), два електрода (анод и катод) – по един във всяка камера и захранващ блок, подаващ напрежение на електродите. Водата от резервоара се подава в клетките, където с помощта на двата електрода и електричеството от захранващия блок се разлага на водород и кислород. Двата газа се извеждат поотделно от генератора и може да се съхраняват в бутилки или директно да се подават на горивна клетка за производство на електричество и топла вода.

Асоциация Плазма България разполага с технологии за създаване на оксиводородни генератори и има контакт с Pragma industries. Имаме възможност да получим помощ от тях за производството на наша горивна клетка и за използването на техните технологии в областта на енергетиката. Ако желаете да се запознаете по-подробно с дейността на Pragma industries, посетете техния сайт. Ако пожелаете да станете член на АПБ ще може:

⇒ да се включите в екипа за контакти с Pragma industries и да изучавате технологиите;
⇒ да създавате и обслужвате оксиводородни генератори и горивните клетки;
⇒ да внедрявате технологиите за оксиводородни генератори и горивни клетки в промишлеността;
⇒ да използвате тези технологии за вашия бизнес.


Технологии за свободна енергия в процес на разработка

Плазмени батерии

Технологията за плазмени батерии, която ние разработваме е от Фондация Кеш. Названието плазмени батерии произлиза от учението на Фондацията за новите разбирания на концепцията за плазмени технологии, според която тези батерии се разглеждат, като плазмени. Те работят на принципа преобразуване на земните магнитно-гравитационните полета в постоянен ток. Практически това са вечни батерии със срок на годност стотици, може би и хиляди години.

       

В първите технологични разработки тези батерии са с необичайна форма. Направени са от парче многожичен проводник със специално нанопокритие. Долната част на проводника се импрегнира в херметично затворена метална обвивка, напълнена с комбинация от ГАНС (газ в твърдо нано състояние). Тя е отрицателния полюс на батерията (–), а горната част на проводника - положителния (+). Засега не намира масово приложение поради необичайната си форма и много малка енергия, но с успех може да се използва в електрониката за захранване на схеми с малка консумация на енергия и като зарядно за мобилни телефони. Нашата асоциация дава своя принос за развитието на тази технология и за бъдещото нейно приложение в промишлеността.

Бифиларна бобина на Тесла

Бифиларната намотка е патент на Тесла, регистриран през 1897 година. С помощта на нея, ефирната енергия може да се преобразува в електрическа. Повече от 100 години изобретението не се е използвало за разработката на промишлени енергийни технологии, заради интереса на енергийните монополисти да търгуват с фосилни горива. Но днес вече масово се използва за разработване на технологии за добив на енергия от ефира. Учени и специалисти от обществата за свободна енергия взаимно си споделят информация за успехите от използването на намотката за добив на енергия и Асоциация Плазма България е сред тях.

    

Технологията за извличане на енергия от ефира с помощта на бифилярна намотка е почти същата, като технологията на магнитния генератор с две разлики. Едната е в самия модел на генератора. Вместо магнити, индуциращи напрежение в индукционни бобините се използва електронен генератор без движещи се механизми (за лабораторните разработки се използва обикновен индукционен котлон). Другата разлика е в бобините. Вместо индукционни бобини се използват бифилярни намотки. Принципа на действие за производството на електроенергия е същия, като на магнитния генератор. Нашата асоциация започна разработката на тази технология. Обменяме информация с чужди организации, работещи над същата технология и даваме своя принос за развитието на технологията и бъдещо й приложение в промишлеността.

Всеки, който желае да изучава технологиите за плазмени батерии и електродобив с бифилярни намотки, да прави тези устройства, да работи за внедряването им в промишлеността или да ги използва за своя бизнес, може да стане наш член на АПБ. Работата над новите енергийни технологии и способстването за внедряването им в българската промишленост е израз на патриотизъм, родолюбие и труд, достоен за уважение от целия български народ.

Материали по енергийни технологии
Последно променена в Четвъртък, 13 Юни 2019 14:19
(3 гласа)