Открито писмо до селскостопанските производители в България

От Асоциация Плазма България

Българска асоциация за разработка и внедряване на конвенционални и неконвенциални технологии

 

До всички земевладелци в България

До зеленчуко-производителите и собствениците на оранжерии

До всички производители на селскостопанска продукция

 

Уважаеми селескостопански производители,

Асоциация Плазма България е неправителствена организация, която е поела задачата за модернизиране на най-важните отрасли в икономиката на България чрез внедряване на нови, екологично чисти конвенционални и неконвенционални технологии. Тези технологии работят на съвсем нов принцип, коренно различен от масово използваните досега. Разработвани са дълги години в елитни лаборатории от специалисти с международно признание, като технологии за замяна на редица ниско-ефективни и вредни за здравето технологии. Получените резултати са потвърдени от лаборатории и институти с международен престиж, като резултати с изключително значение за световната икономика. По тази причина новите технологии се предлагат на всички държави за тотална замяна на редица стари, вече неефективни, вредни за човешкото здраве и замърсяващи околната среда.

Нашата задача е тези технологии да стъпят на Българска земя. Ние спомагаме за внедряването им в основните икономически отрасли на България и селското стопанство е първият от тях. Той е с приоритет в нашите програми за развитие, модернизиране и производство на БИО земеделие, защото знаем колко важно е за народа. Прилагането им в земеделието носи огромни ползи и предимства, които конвенционалното земеделие не може да предостави на земеделците. Тези технологии нямат аналог на пазара и прилагайки ги, българския земеделец става изключително конкурентно способен.

Благодарение на новите техннологии:

  • отпада необходимостта от изполването на изкуствени торове;
  • отпада необходимостта от използване на пестициди;
  • увеличава се добива до 20 - 30%;
  • засилва се имунната система на растенията и драстично спада риска от боледуването им;
  • ускорява растежа и скъсява вегетационният период с близо 30%;
  • растенията стават по-устойчиви на суша и издържливи на високи температури;
  • получава се БИО реколта с високо качество;
  • реколтата става много по-трайна след жътва, което я прави много по-устойчива на пазара;

Ред за предоставяне на новите технологии

1. Организиране на презентация във вашия регион за запознаване с новите технологии и реда за тяхното предоставяне.

2. Създаване на районни експериментални бази за доказване на ефективността от новите технологии.

3. Сключване на договори за предоставяне и използване на технологиите.

4. Сключване на договори за предоставяне на права за производство на химия, компоненти и техника, използвани в новите технологии.

 

Възможности за партньорство и сътрудничество с нас

Възможност да закупите продуктите ни с ясни инструкции за тяхното прилагане, за да постигнете горе упоменатите без да се налага да харчите време и усилия, за да изучавате самите технологии, как и на какъв принцип те работят.

Възможност да стане наш член, да се запише на курс за обучение в школата на АПБ за производство и приложение на ГАНС в земеделието за лично ползване, без право на разпространение. След курса ще имате право сами да произвеждате необходимите за земеделие ГАНС-ове.

Възможност да стане асоцииран член, който ще има правото да отвори „Районна база” сертифицирана от „АПБ” за производство и разпространение в региона, който населявате, на основните видове ГАНС приложими в земеделието. За тази цел асоциацията ще предостави готов типов проект за изграждане на „Районна база” и ще изпрати екип от специалисти, за да помогнат в изграждането на съоръженията и подготвянето на технологичните процеси, а също и да се увери, че всички процеси се правят по стандартите на „АПБ” и „Фондация Кеш”.

Към документа ще прикрепим оферта с цените на продуктите и условията за сътрудничество. Моля да ги разгледате внимателно, за да вземете най-доброто за вас решение.

Офертата с цените и условията за сътрудничество може да ги пуснем и тук като втора страница!?

Последно променена в Понеделник, 27 Май 2019 13:55