• Дейност
  • Публикувана на
  • Прочетена 1714 пъти

Участие в дейността на АПБ

Всеки, който може и желае периодично да отделя част от своето свободно време за да помага в различните дейности на Асоциацията, може да се включи в желаната от него работна група, като симпатизант. Симпатизантите не са обвързани с правата и задълженията на членовете на АПБ за управление на Асоциацията. Те може да се включват в дейността на една или няколко избрани от тях работни групи, да получават рангове и да се придвижват по служба, като ползват всички права на заеманите от тях позиции в работната група. Единственото им ограничение е, че не могат да участват в управлението на Асоциацията и да бъдат назначавани на ръководни длъжности.

Симпатизантите не плащат членски внос и не са длъжни да плащат каквито и да било вноски за издръжка на Асоциацията. По свое желание може да правят дарения, като имат право да определят за къде по-точно правят дарението - дали е за работната група, в която участват или за друга цел, предварително определена от Асоциацията.

Участието в работната група може да бъде активно или пасивно. Активното участие се изразява в получаването на задачи от ръководителя на работната групата и изпълнението им в съответствие с регламента за дейността на групата. Пасивното участие се изразява в материално и финансово подпомагане на работната група. При този вид участие симпатизантът може винаги да присъства при делата на групата и да ползва правата на позицията, която заема, но вместо да изпълнява задачи, той само участва в осигуряването с финансови или материални средства.

Кариера в АПБ

На симпатизантите на АПБ може да се присвояват рангове за определено ниво на овладяване на технологиите и умения за предаване на знанията. Всеки ранг дава право на симпатизанта да ползва определени права и привилегии. Ранговете дават възможност на симпатизанта за придвижване по служба и да заема определени позиции (длъжности) в работната група. Видовете рангове, условията за присвояване и правата с привилегиите, които дават на симпатизантите, се определят от Общото събрание на АПБ.

Присъединяване

Присъединяването на симпатизантите започва с включването им в подготвителна работна група, където:

  • кандидатът получава пълна информация за дейността на АПБ и структурата на работните групи;
  • кандидатът се запознава с общите условия и правила за участие в работните групи;
  • за кандидата се избира най-подходящата работна група, според неговото желание и професионалната квалификация;
  • Управителният съвет създава нова работна група в АПБ, ако желаната от кандидата група не е създадена;
  • кандидатът се обучава да работи с виртуалния офис на АПБ (ако дейността му в работната група изисква това).

Обучението е безплатно. За включването в подготвителната работна група кандидатът попълва заявление и го изпраща на нейния ръководител. Заявлението може да се попълни и изпрати онлайн, като чукнете тук.

Последно променена в Петък, 14 Юни 2019 11:07
(2 гласа)