Печат на тази страница
 • Дейност
 • Публикувана на
 • Прочетена 1194 пъти

Административни работни групи

Работните групи на Асоциация Плазма България се делят на три категории в зависимост от вида на извършваната дейност:

 • технологични работни групи, извършващи технологична дейност;

 • административни работни групи, извършващи административна дейност;

 • обучаващи работни групи за обучение и професионална квалификация на членовете.

Административни работни групи

Съгласно Правилника за дейността на Асоциация Плазма България, Управителният съвет управлява дейността на сдружението с помощта на административни работни групи. Една от тях се нарича Главен офис и се управлява от Председателя на АПБ. Другите са обединени в четири структури.  Всяка структура се нарича Направление, ръководи определен вид дейност на Асоциацията и носи названието на дейността.

 • Главен офис на АПБ — помощна работна група за административна дейност на Управителния съвет:

  • изготвя планове и проекти за управление на АПБ;

  • разработва проекти за финансиране на дейността;

  • осъществява контрол по изпълнението на задачите;

  • помага при създаването, подреждането и архивирането на административни и други документи.

 • Направление "Стопанска дейност" — структура от работни групи за изпълнение на задачи, свързани със стопанската дейност на АПБ:

  • изграждане, ремонт и поддръжка на обекти;

  • охрана и стопанисване на движима и недвижима собственост;

  • съхраняване на имущество и техника;

  • стопанска и търговска дейност с цел самофинансиране.

 • Направление "Сервизна дейност" — структура от работни групи за изпълнение на задачи, свързани с техническото обслужване на Асоциацията:

  • инсталиране, ремонт и поддръжка на техника и технически съоръжения;

  • създаване, поддръжка и техническо обслужване на компютърни системи и мрежи;

  • създаване и поддръжка на уеб сайтове;

  • създаване на технически изделия за нуждите на технологичните работни групи;

  • разработка на дизайн за техническа продукция;

  • програмиране, създаване и поддръжка на софтуер;

  • сервизна и търговска дейност с цел самофинансиране.

 • Направление "Връзки с обществеността" — структура от работни групи за изпълнение на задачи, свързани с популяризирането на АПБ в обществото:

  • събиране и анализ на информация относно престижа на АПБ в обществото;

  • поддържане на връзки с обществени ръководители и дейци на културата;

  • провеждане на презентации за разясняване на дейността на АПБ пред обществото;

  • организиране на мероприятия за популяризиране на дейността на АПБ (като концерти, съревнования, състезания, благотворителни и други мероприятия, каквито Управителният съвет на АПБ намери за ефективни);

  • организиране на културния отдих на участващите в дейността на АПБ;

  • публикуване на официална информация за работата на АПБ;

  • коопериране дейността на АПБ с други организации за постигане на общи цели.

 • Направление "Международни връзки" — структура от работни групи за работа с българите в чужбина и с чуждестранни организации със сродна цел:

  • информиране на българите в чужбина относно целите, задачите и дейността на АПБ;

  • поддържане на международни връзки с чуждестранни организации за съвместна дейност и обмяна на опит;

  • организиране и участие в мероприятия в чужбина за популяризиране дейността на АПБ;

  • публикуване на официална информация за дейността на АПБ в чуждестранни медии;

  • осъществяване на други мероприятия и дейности в чужбина, необходими за постигане на целите и задачите, определени с Правилника за дейността на АПБ.

Последно променена в Петък, 01 Май 2020 14:59
(0 гласа)

Copyright © 2019 Асоциация Плазма България. Всички права запазени.
Преписването и копирането от сайта на текстове или части от тях, както и снимков и друг графичен материал е забранено!