• Дейност
 • Публикувана на
 • Прочетена 1828 пъти

Участие в управлението на АПБ

Изисквания за членство

Редови членове на Асоциация Плазма България може да бъдат само образовани пълнолетни български граждани, навършили 18 години, живеещи в страната или в чужбина, които отлично владеят български език. Членове на АПБ може да бъдат и чужди пълнолетни граждани, владеещи писмено и говоримо български език. Кандидатите за членове трябва да разбират и да симпатизират на идеите и политиката на Асоциацията, да са съгласни да участват в осъществяването на нейните цели и задачи, и да имат физическа възможност да правят това.

Кандидатстването се извършва с подаване на заявление за членство. Образецът на заявлението, начина за изготвяне на документите, правилата и условията за членство и реда за приемане на членовете се определя от Общото събрание на АПБ.

Заявление за членство в АПБ може да подават само симпатизанти с 3-ти ранг "Майстор" или по-голям. Заявлението се подава при ръководителя на работната група, който го изпраща на Секретаря на АПБ със следните документи:

 • характеристика на кандидата от ръководителя на работната група;
 • две препоръки от членове на АПБ, гаранти за кандидата;
 • препоръка от колектива на работната група, подписана от най-малко 75% от членовете.

Кандидатът с одобрена молба придобива статус Кандидат-член и получава право да се запише в едномесечен курс за членове на АПБ. Курсът се организира от структурата работни групи за обучение и професионална квалификация, наречена Академия АПБ. По време на обучението кандидатът подробно изучава целите и задачите на Асоциацията, нейната структура, стил и метод на работа, както и правилата и условията за членство в АПБ. Успешно завършилият курса се приема за Член на АПБ и му се издава сертификат за членство.

Новоприетите членове получават членски статус "Редовен член", който им дава право:

 • да участват в управлението на АПБ с право на глас в Общото събрание;
 • да получават всички рангове и да заемат всички свързани с тях позиции;
 • да работят във всички структури на АПБ и да заемат ръководни длъжности;
 • да бъдат назначавани на трудов договор или на хонорарно възнаграждение;
 • да бъдат избирани в Управителния съвет на АПБ.

При нарушения на правилата и условията за членство в АПБ, нарушителят получава статус "Нередовен член" и временно губи тези права до отстраняване на проблема.

Членовете на АПБ плащат месечен членски внос в размер на 20 лева и доброволно помагат за развитието на организацията.

Видове членски статус

Членовете на АПБ се ползват с различен статус, който зависи от тяхното поведение в колективите и принос към Асоциацията. Всеки статус е свързан с получаването на различни права. В АПБ съществуват шест членски статуса:

 • Редовен член — статус, който може да се поддържа с минимален принос за дейността на асоциацията или само с плащането на членския внос.
 • Активен член — статус на член с ранг, по-голям от 1-ви ранг "Доброволец".
 • Заслужил член — статус-награда за принос за развитието на Асоциация Плазма България. Присвоява се с решение на Управителния съвет.
 • Почетен член — статус-награда на член на АПБ или друг български гражданин или чужденец, който активно съдейства за развитието на Асоциацията и е оказал ценна и безкористна помощ в овладяването на технологиите. Присвоява се с решение на Общото събрание на членовете.
 • Привилегирован член — статус на член със специални пълномощия за извършване на определена дейност, изискваща особени членски права. Този статус се дава с решение на Управителния съвет, в което се описват пълномощията и изключителните права. Решението трябва да бъде одобрено от Ревизионната комисия на АПБ.
 • Неактивен член — статус на член с временно прекратени членски права поради неплащане на членския внос, по негово искане или по друга причина, изискваща временно прекратяване на членството.

Кариера в АПБ

На членовете на АПБ може да се присвояват рангове за определено ниво на овладяване на технологиите и умения за предаване на знанията. Всеки ранг дава право членът на АПБ да ползва определени права и привилегии. Ранговете дават възможност за придвижване по служба, заемане на всички позиции в работните групи и назначаване на отговорни длъжности и постове в АПБ. Видовете рангове, условията за присвояване и правата с привилегиите, които дават на членовете на АПБ, се определят от Общото събрание на АПБ.

Последно променена в Вторник, 11 Юни 2019 21:19
(3 гласа)