• Дейност
 • Публикувана на
 • Прочетена 2001 пъти

Осъществяване дейността на АПБ

Дейността на Асоциация Плазма България (съкр. АПБ) се осъществява от работни групи. Това са легално регистрирани в Асоциацията граждански формирования, състоящи се от членове на АПБ и симпатизанти. Всяка работна група извършва определена дейност на Асоциацията.

Работните групи имат големи права. Може да разработват икономически проекти, да създават бизнес планове за нови предприятия и да получават финансиране за реализацията на проектите и ппланивете си, а членовете на работната група може да участват в разпределението на дяловете в новите предприятия. Освен това всяка работна група се явява пълноправен член на АПБ с право на един глас в разширените заседания на Общото събрание, в които участват и ръководителите на работните групи.

Дейността на работните групи се регламентира с три основни документа – Устава на АПБ, Правилник за дейността на АПБ и Правилник за дейността на работните групи. С тях се определят паравата и задълженията на всички участниците в дейността на АПБ. Тези документи са достъпни за кандидатите, желаещи да се присъединят към работна група.

Съгласно тези документи всеки член на работната група може да участват в нея на доброволни начала, да бъдат назначавани на длъжности с трудов договор или с договор за хонорарно възнаграждение и да се придвижва по служба. Придвижването по служба се осъществява чрез присвояване рангове. Всеки по-висок ранг дава право на члена на работната група за заема по-висока позиция и да бъде назначаван на по-висока длъжност.

Работните групи се делят на 7 вида в зависимост от извършваната дейност:

 • Технологични работни групи за разработка и внедряване на технологии;
 • Стопански работни групи за изграждане, ремонт, поддръжка и стопанисване на обекти на АПБ, в които се осъществява нейната основна или помощна дейност;
 • Технически работни групи за инсталиране, ремонт и поддръжка на техника и технически съоръжения;
 • Административни работни групи за осъществяване на управлението и административната дейност на АПБ;
 • Представителни работни групи за представяне дейността на АПБ пред обществото и организиране културния отдих на участниците в дейността на АПБ;
 • Образователни работни групи за обучение и професионална квалификация на участниците в дейността на АПБ;
 • Работни групи за обучение на населението как да използват технологиите, разработвани от АПБ, за собствени нужди и за малкия бизнес. В зависимост от програмите за възрастовата група на обучаемите, тези работни групи се делят на:
  • детско-юношески групи (от 7 до 14 год. възраст);
  • младежки работни групи (от 14 до 25 год. възраст);
  • работни групи за възрастни (над 25 годишна възраст).

Всяка работна група се създава с решение на Управителния съвет на АПБ (съкр. УС). В решението се определя вида на групата, нейното предназначение и възрастовата група на членовете. Решението се издава на базата на представени за одобрение правила и условия за нейната работа и кандидат за неин ръководител.

Ръководител на работна група може да бъде само член на АПБ с ранг не по-нисък от 7-ми (вижте статията за придвижване по служба). Ако предложеният кандидат не отговаря на това изискване, Управителния съвет може да го назначи на длъжността, като ВРИД (ВРеменно Изпълняващ Длъжността) при положение, че кандидатът се задължи да покрие изискванията за 7-ми ранг в определения срок за ВРИД, който се определя по взаимно съгласие между ръководителя и Управителния съвет.

Ръководителите на детско-юношеските групи се назначават при същите условия и с изискването да имат опит и практика в работата с деца. Управителният съвет на АПБ може да въвежда допълнително изискване към ръководителите на някои детско-юношески групи да имат определен стаж или професионална квалификация за работа с деца.

Всеки член на групата заема определена позиция, която му дава определени права и го обвързва с конкретни задължения. За стремежа към по-дълбоко усвояване на знанията и по-висока професионална квалификация сме създали рангова система за придвижване по служба. С помощта на тази система, членовете на групата имат възможност за кариера в АПБ.

Дейността на групата се определя с решение на Управителния съвет, а правилата за работа в нея се определят с Правилник на АПБ за дейността на работните групи. Отчитането на дейността се извършва съгласно Правилник за дейността на АПБ.

Последно променена в Вторник, 28 Април 2020 18:33
(4 гласа)