Дейност

Научете как осъществяваме нашата дейност и подайте заявление за присъединяване.

Осъществяване дейността на АПБ stars

Дейността на нашата Асоциация се осъществява от работни групи, състоящи се от членове на АПБ и симпатизанти. Всяка работна група е оформена като самостоятелна единица на АПБ за извършване на конкретна дейност. Групата има своя собствена структура и ръководител, който разпределя задачите между участниците в нея. Работните групи са с много големи права. Те може да ...

Административни работни групи stars

Съгласно Правилника за дейността на Асоциация Плазма България, Управителният съвет управлява дейността на сдружението с помощта на административни работни групи. Една от тях се нарича Главен офис и се управлява от Председателя на АПБ. Другите са обединени в четири структури.  Всяка структура се нарича...

Технологични работни групи stars

Технологичните работни групи на Асоциациа Плазма България са обединени в седем структури. Всяка структура се нарича Направление, разработва технологии за определено икономическо направление и носи неговото название...

Обучаващи работни групи stars

Една от първостепенните задачи на Асоциация Плазма България е обучението на членовете на организацията как да ръководят и осъществяват нейната дейност на професионално ниво, като високо квалифицирани кадри. За тази цел организацията поддържа няколко структури работни групи, обединени под названието Академия АПБ.

Участие в дейността на АПБ

Като организация с нестопанска цел ние отделяме особено внимание на хората, които правилно разбират идеите и политиката на Асоциацията и желаят да помагат за осъществяването на нейните цели и задачи. В това дело за благото на България ние не бихме се справили без доброволния труд както на нашите членове на АПБ, така и на нашите симпатизанти, които може да оказват неоценима помощ без ангажименти за членство. Всеки, който може и желае периодично да отделя част от своето свободно време за да помага в различните дейности на Асоциацията е добре дошъл.

Участие в управлението на АПБ

Управлението на АПБ се извършва от нейните редови членове. Редови членове на АПБ може да бъдат само пълнолетени и образовани гражданини, навършили 18 години, отлично владеещи български език. Кандидатите за членове трябва правилно да разбират идеите и политиката на Асоциацията, да са съгласни с тях и да имат физическа възможност редовно да участват в осъществяването на нейните цели и задачи. Членове на АПБ може да бъдат и чужди граждани, отговарящи на тези условия.

Рангове за придвижване по служба

Рангът е вид звание, което се присвоява на член на работна група за изпълнение на определени условия за работа в групата и добиване на знания, умения и опит в дадено направление. Всеки ранг дава право на притежателя му да заема определена позиция в структурата на работната група и да се придвижва по служба. Видовете рангове и позиции, които членовете на работна група може да заемат се определят в Правилника за дейността на работните групи на АПБ.

Асоциирано членство

Асоциираното членство е свързано с присъединяване на юридическо лице към програма на АПБ за използване и разпространение на определена технология. За да бъде внедрена дадена технология в икономиката на една страна е необходимо спазването на общи правила и условия от всички, които я използват. В противен случай може да бъде нарушен икономическият баланс, което от своя страна може да доведе до непредсказуени негативни резултати.

Заявление за присъединяване

Присъединяването към работните групи, осъществяващи дейността на АПБ се извършва с подаване на заявление до Секретаря на АПБ. Секретарят на АПБ или упълномощено от него лице разглежда заявлението и ако не намери причини за отказ, създава профил на кандидата в Академия АПБ. След това изпраща по електронната поща на кандидата уведомително писмо с указания как да се регистрира в курса за подготвка на кандидати за участие в дейността на АПБ.

Засега курсът се провежда само онлайн, но в бъдеще ще се провежда и на живо в учебните центрове на АПБ. В този курс:

Кандидатът получава пълна информация за дейността на АПБ.

 Ръководителят на курса помага на кандидата в избора на най-подходящата за него работна група, съответстваща на неговото желание и професионални умения.

 Кандидатът се запознава с правилата и условията за дейността на работната група и правилниците за дейността на работните групи.

 Ако в АПБ няма подходяща за кандидата работна група, ръководителят на курса съдейства за създаването на нова, подходяща за него работна група. 

 Кандидатът се обучава за работа с виртуалния офис на АПБ, ако участието му в работната група изисква това.

При успешно завършване на курса, кандидатът се зачислява в избраната работна група.

За посещението на курса онлайн е необходимо:

  • кандидатът да има компютър, свързан с интернет, позволяващ безпроблемно водене на видеоразговори;
  • компютърът да има инсталирано прилощение Zoom Client за посещение на занятията в курса (може да го изтеглите от тук).

 

Подаване на заявление